Kto może wykonywać badania środowiskowe na stanowiskach pracy?

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy to bardzo istotny element zarządzania bezpieczeństwem zatrudnionego personelu. Co więcej, na pracodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych analiz oraz dokumentowania ich wyników. Warto pamiętać, że nie każdy może wykonać badania, ponieważ do niektórych z nich (badania czynników szkodliwych) wymagana jest odpowiednia akredytacja. Tylko z tym dokumentem, uzyskane wyniki będą wiarygodne i będą mogły stanowić podstawę do uznania przez organy kontrolne, że pracodawca wypełnił nakładane na niego obowiązki.

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy to bardzo istotny element zarządzania bezpieczeństwem zatrudnionego personelu. Co więcej, na pracodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowych analiz oraz dokumentowania ich wyników. Warto pamiętać, że nie każdy może wykonać badania, ponieważ do niektórych z nich (badania czynników szkodliwych) wymagana jest odpowiednia akredytacja. Tylko z tym dokumentem, uzyskane wyniki będą wiarygodne i będą mogły stanowić podstawę do uznania przez organy kontrolne, że pracodawca wypełnił nakładane na niego obowiązki.

Pomiary środowiska pracy obejmują wiele czynników szkodliwych. Jednym z nich jest hałas, który – przy długotrwałej ekspozycji pracownika na ten czynnik – może uszkadzać słuch. Kolejnym przykładem są badania powietrza na stanowiskach pracy, zarówno frakcji wdychanej, respirabilnej, jak i czynników chemicznych.Wykonuje się również pomiary czynników uciążliwych, tj. oświetlenia elektrycznego we wnętrzach, mikroklimatu umiarkowanego. To oczywiście jedynie kilka przykładów z bardzo długiej listy badań, analiz i pomiarów, jakie pracodawcy muszą przeprowadzać.

Czemu służą badania środowiskowe na stanowiskach pracy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, pomiary środowiska pracy mają za zadanie ocenić, czy zmierzone wartości czynników szkodliwych nie przekraczają dopuszczalnych norm. Na tej podstawie możliwe jest podjęcie przez osoby zarządzające zakładem pracy określonych środków zaradczych, którymi może być na przykład modernizacja linii produkcyjnej, wykonanie prac remontowych w zakresie różnorodnych instalacji, czy też określenie rodzaju środków ochrony osobistej, jakie należy zastosować.

Rodzaj badań oraz ich zakres nie jest uznaniowy, ponieważ pomiary środowiskowe reguluje rozporządzenie. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (z późniejszymi zmianami). Dokument ten określa między innymi: rodzaj oraz częstotliwości wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Przepisy precyzują również przypadki, gdy niezbędne jest prowadzenie pomiarów ciągłych. Oprócz tych informacji rozporządzenie wskazuje wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary.

Z przepisów jasno wynika, na co wskazuje przede wszystkim §15, że badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują jedynie te laboratoria, które uzyskały akredytację na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Jak więc znaleźć podmiot uprawniony do realizacji pomiarów środowiskowych na stanowisku pracy?

Ekoperfex to laboratorium posiadające akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Podmiot, obecny na rynku od 2002 roku, oferuje szeroki zakres usług, realizowanych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Wśród pomiarów znajduje się między innymi: hałas, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, oświetlenie we wnętrzach, mikroklimat, stężenia pyłu, stężenia tlenku węgla, tlenku azotu i ditlenku azotu. Ekoperfex współpracuje z pracodawcami zarówno w formie stałej, jak i incydentalnej.